Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecne obchodní podmínky pro eshop www.sleva-zleva.cz

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně www.slevazleva.cz,jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je člověk, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Všechny právní vztahy prodávajícího s kupujícím v případě, kdy je spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Dále se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

Uzavření kupní smlouvy

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající v přiměřené době potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Vzniklou smlouvu lze rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

II. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro zasílání obchodních sdělení v souladu s právním řádem České republiky a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám.

III. Objednávání Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání

Objednání zboží je možné prostřednictvím internetového obchodu www.slevaveci.cz. Při výběru možnosti zaslání zboží na dobírku se kupující potvrzením objednávky zavazuje zboží přijmout a uhradit. V případě, že kupující zboží nepřijme a neuhradí je povinen prodávajícímu uhradit vynaložené náklady, zejména poštovné a balné. V případě, kdy nebude možné doručit potvrzení objednávky na kupujícím uvedený e-mail nebo telefonní číslo, pak bude objednávka zaslaná kupujícím stornována a zboží nebude odesláno. Pokud bude kupujícímu na základě potvrzené objednávky zasláno zboží a tento si je nepřevezme, pak je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu částku ve výši 120,- Kč za náklady spojené s dopravou a balným, kterou se kupující zavazuje uhradit ve lhůtě 7 dnů od výzvy zaslané prodávajícím prostřednictvím e-mailu či telekomunikačních služeb.

IV. Platební podmínky

Prodávající akceptuje jako způsob platby tyto:

- převod na bankovní účet

- platbu při převzetí dobírky-dočasně tato plazba zrušena z duvodu velkého množství podvodných objednavek!

-na Slovensko nezasíláme!!!!

V. Dodací podmínky

Zboží je prodávajícím zasíláno poštovní službou České pošty a.s., kde maximální hmotnost zásilky činí 30kg. Ceny se řídí dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách e - shopu nebo po předchozí dohodě. Zboží bude předáno k přepravě nejpozději do 8 dnů od uhrazení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty v případě neočekávaných událostí.

V případě, že by zásilka překročila výše uvedené hmotnostní parametry jednotlivých společností, bude pak poštovné účtováno jako další zásilka.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupit od smlouvy nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit v úplném stavu, s odpovídající dokumentací, nijak neponičené či nepoškozené, čisté a v originálním balení, pokud to povaha zboží dovoluje. V případě, že nebude zboží vrácené touto cestou odpovídat výše uvedeným parametrům, je prodávající oprávněn vrácenou kupní cenu snížit o k tomuto odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech Odstoupení od smlouvy v ostatních případech se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VII. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Vrácení zboží

Veškeré zboží zakoupené v našem internetovém obchodě můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.

V emailu napsat žádost o odstoupení od smlovy,vyčkat na adresu kam zboží odeslat,napsat číslo učtu na vrácení platby.

Bude-li zboží včetně originálního a obalu v pořádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoli opotřebení či poškození, obratem zasíláme kupní cenu zboží na Vámi zadaný účet. Náklady na poštovné, spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Pokud budete objednávat jiné zboží místo vráceného, postup je stejný jako u kterékoliv nové objednávky.

 

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat a objednavku stornovat  a to zejména v případě, že system  Internetoveho obchodu Zboží ukazuje jako dostupne v mezicase odečítání kusů, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech obratem vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy .

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží faktura za zboží nebo také postačí číslo objednávky.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 12. 2. 2014 a tímto dne také pozbývají platnosti a účinnosti všechny předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

Nevyzvednuté dobírky


Nevyzvednuté zásilky s objednaným zbožím.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Zákazník je vždy informován o odeslání zboží. ...v info emailu...Storno - odstoupení od smlouvy, lze vždy před samotným odesláním zboží !!!!odesilame v PONDELÍ stornovat lze jen do CTVRTKA

Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou  kontaktování a budou povini uhradit  poštovné a balné

Platbu poplatků můžete provést na účet: 193452643/0600
(variabilní symbol je číslo Vaší objednávky)

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami